23 Aralık 2011 Cuma

MÜZECİLİKTE HALKLA İLİŞKİLER VE HEDEF KİTLE ARAŞTIRMALARI PLANLAMASIHALK & HEDEF KİTLE
 Halkla ilişkiler bağlamında “halk”, bir ülke halkının tamamı değil, onun içinden belli özellikleri itibariyle bir araya getirilmek istenilen daha özel bir grup yani “hedef kitle”dir.
 Hedef kitle, benzer nitelikler taşıdıkları ve ortak hareket ettikleri varsayılan bireylerden oluşan gruptur.
 Hedef kitle anlamında söylenecek olursa, bir kurumun “halk”ı, o kurumun çalışmalarını etkileyen ve ondan etkilenen kişilerdir.

KULLANILAN ARAÇLAR
 Broşür    Bülten    Dergi    Afiş    Kitap    Kitapçık    El kitabı   Mektup    Yıllık   Zarf   El ilanı   Televizyon    Radyo    Film   Gazete    Internet    Radyo ve televizyonlardaki küçük ilanlar (spotlar)   Herkese açık davet   Festivaller    Sergiler   Fuarlar   Yarışmalar   Toplantılar (panel, sempozyum, seminer vb.)  Poşet    İlan panosu     Pankart     Büyük reklam panosu
STRATEJİK PLANLAMA MODELİ

“HEDEF KİTLE”
 Hedef Kitle ve Kritik Özellikler Nelerdir?
 Hedef Kitle Hizmet Yada Ürünle İlgili Ne Hissediyor?
 Hedef Kitlenin Hizmetle İlgili Hissettikleri Kurumun İstediği Şekilde Nasıl Değiştirilebilir?

HEDEFLERE GÖRE YÖNETİM (MBO)
• Hedef Kitle;
 Mesaj kime verilmelidir ve hedef kitle örgütünün amaçlarını gerçekleştirmeye nasıl yardımcı olur?
 Hedef kitlenin karakteristikleri nelerdir?
 Demografik bilgiler mesajı yapılandırmada nasıl kullanılabilir?
• Hedef Kitleyi Belirlemenin Amaçları;
 Hedef kitle neyi bilmek istiyor?
 Mesaj hedef kitlenin ilgisine göre nasıl biçimlendirilebilir?

HEDEF KİTLE BELİRLENMESİNDE ETKİLİ OLAN ÖZELLİKLER
 Kültür-Eğitim: Algı, Algının seviyelenmesi.
 Fiziksel Özellikler: İnsanların kullandıkları eşyalara benzer materyallerin kullanılması.
 Psikolojik Özellikler: Ruhsal olarak rahatsızlık vermeyecek betimlemelerin kullanılması.
 Sosyo-Ekonomik Konum: Kullanılan binanın tasarım ve teknolojik malzemelerinin hedef kitleyi rahatsız etmemesi.

HEDEF KİTLELERİN BELİRLENMESİ
 Demografik: Yaş, cinsiyet, gelir, eğitim, meslek, coğrafi yerleşim
 Psikografik: Öğrenme, güdülenme, algılama, alışkanlık
 Sosyolojik: Kültür, toplumsal sınıf, referans grupları

TAKTİKLER
 Stratejileri harekete geçirmek ve belirlenmiş amaca ulaşabilmek için spesifik aktiviteler gerçekleştirmek gerekir.
 Taktikler birincil ve ikincil düzeydeki hedef kitlelere ulaşmada iletişim araçlarının kullanımını içerir.

TAKTİKLERİN LİSTELENMESİ
 Taktiklerin listelenmesi işler oturmaya başladıktan sonra daha az enerji ve aktiviteyi gerektirir.

KAMPANYA UYGULAMA PROGRAMININ HAZIRLANMASI
 Sorumlu kişiler (aşamalar-faaliyetler)
 Ne, ne zaman? (doğru zamanlama)
 Bütçe (gerçekçi-uygulanabilir plan)
TAKVİM/ZAMAN TABLOSU
 Bir program planının zamanlamasında 3 önemli unsur:
– Kampanyanın ne zaman harekete geçirileceği
– Aktivitelerin hangi sırayla gerçekleştirileceği
– Sonuca varmak için tamamlanması gereken tüm adımların derlenmesi
Bir Kampanyanın Zamanlaması
 Program planlama çevresel durumların etkisi göz önünde bulundurularak yapılmalıdır.
 Belirlenmiş hedef kitle için anahtar kelimelerin en anlamlı olduğu zaman seçilmelidir.
Takvim Düzenlenmesi
 Taktiklerin bir çoğunun (haber duyurma, broşür hazırlanması vs) uzun zaman alacağı ve program bir çok taktiği içerdiği için her olayın bitiş tarihi ve oluş sırası önceden belirlenmelidir.

KAMPANYANIN UYGULAMA ÖNCESİ GÖZDEN GEÇİRİLMESİ
 Programda yer alan faaliyetlerin ve mesajların belirlenen amaçların gerçekleştirebilmesi açısından yeterliği ve etki düzeyinin önceden araştırılması
Bütçe
 Kurumlar genel bütçelerinin Halkla İlişkilere tahsis edecekleri kısmını belirleyebilmek için halkla ilişkiler sorumlularından program bütçesini belirlemelerini isterler.
Örn: 500$ broşürler, 1500$ seminerler...

UYGULAMA
 Seminerler,
 Fuar ve sergiler (katılma düzenleme)
 Gazete ve dergiler için kurumsal ilanlar
 Basın bültenlerinin dağıtımı,
 Video gösterimi

HAZIRLIKLAR
Bilgi birikimi
 İnsan gücü
 Araç gereç

KENDİ ÇALIŞANLARI DIŞINDA EKİPLER
H.İ. Biriminde Bilinmesi Gerekenler
 İşletmenin tarihçesi
 Organizasyon yapısı ve faaliyetleri
 Personele ilişkin bilgiler
 Müşteriler, aracılar, ortaklar, tedarikçiler
 Rakipleri ve rakiplerin Hİ faaliyetleri
 Geçmiş Hİ faaliyetleri

KİŞİLER ARASI İLETİŞİM
 Sözlü
– Dil
– Dil Ötesi
 Sözsüz
– Yüz ve beden
– Bedensel temas
– Mekan Kullanımı
– Araç Kullanımı

ETKİLİ İLETİŞİM
 Doğru zaman
 Nezaket ve esneklik
 Açık, Kesin, Uygulamaya yönelik davranış
 Güleryüzlü-uyumlu
 Sabırlı
 Dinleyen
 Emir değil Teklif eden
 Seçim hakkı tanıyan

DEĞERLENDİRME
 Hedefler ölçülebilir olmalıdırlar
 Değerlendirme kriterleri
– Gerçekçi
– Güvenilir
– Duruma özel
– Müşterilerin ve çalışanların beklentilerini destekleyecek türde olmalıdır

Değerlendirme
 Ürün/ Hizmet Ölçümü
 Mesajın Etkisinin Ölçümü
 Kitlenin Farkındalığının Ölçümü
 Kitlenin Yeni Tutumumun Ölçümü
 Kitlenin Davranış Biçiminin Ölçümü
 Bilgi verme amaçlı hedefler genellikle anahtar mesaj hakkında ne ölçüde söz edildiğinin derlenmesi ve analiz edilmesini gerektirir.
 Koveraj
 Ne kadar kişiye ulaşıldığıyla ilgili bazı ölçümler; kaç broşür dağıtıldığı, kaç kişinin semineri dinlemeye geldiği gibi rakamların belirlenmesi ise daha kolaydır.

Değerlendirme
 Motivasyonel hedefler ise müşteri sayısındaki ya da pazar payındaki büyüme gibi kıstaslarla değerlendirilebilir.
 Aynı zamanda çeşitli kıyaslama araştırmalarıyla insanların kampanyadan önceki ve sonraki algıları ölçülebilir.

HEDEF KİTLENİN BELİRLENMESİNİN AVANTAJLARI
 Müşteriler
 Hammadde ya da hizmet sağlayanlar (tedarikçiler).
 Rakipler
 Kaynak ve kredi sağlayanlar
 Düzenleyici ve denetleyiciler
 Yerel yönetimler
 Fikir liderleri
 Kamu yönetimi
 Siyasi partiler
 Meslek kuruluşları
 Sendikalar
 Dernek ve vakıflar
 Uluslar arası örgütler
 Potansiyel işgücü
 Çıkar sahipleri A) İşletme sahipleri B) Yönetim kurulu C) Çalışanlar D) Bayiler E) Toplumsal çevre

Hiç yorum yok: